Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 Laadittu 18.3.2013 Muokattu 23.5.2018

Rekisterinpitäjä: Juhlax
Y-tunnus: 2289636-2
Osoite: Valtakatu  11-13, 94100 KEMI
Kotipaikka: Kemi
Puhelin: 050 574 3035
Sähköposti: info@juhlax.fi
 
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Mervi Anttila, info@juhlax.fi
 
Henkilörekisterin nimi: Asiakasrekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tietoja käytetään tilausten käsittelyyn liittyviin toimiin (toimitukset, laskutus, palautukset) sekä kaupan ja asiakkaan välisten suhteiden hoitoon.

Oikeusperuste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Rekisteröitävät tiedot: Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:  
Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä tilaustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itse luovuttamana tuotteiden tilaamisen yhteydessä. mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen luovuttaminen:  Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus: Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Tietoja säilytetään tietokannassa, jota käyttävät vain verkkokauppaa ylläpitävät henkilöt.

Tietojen säilytys: Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niinkauan, kuin se on asiakasuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen: Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.